Gaisrinė sauga


Vadovaujantis Bendrosiomis gaisrinės saugos taisyklėmis (patvirtintomis Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM direktoriaus 2005-02-18 įsakymu Nr. 64) įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai privalo organizuoti įmonės, įstaigos, organizacijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų instruktavimą, mokymą ir atestavimą priešgaisrinės saugos klausimais, pagal kompetenciją rengti ir tvirtinti priešgaisrinės saugos instrukcijas.

UAB "TUTUS ES" konsultuoja gaisrinės saugos klausimais ir gali Jums padėti:

parengti gaisrinės saugos instrukcijas;

parengti gaisrinės saugos reikalavimų atmintines;

sudaryti įmonės priešgaisrinės techninės komisijos (rizikos valdymo grupės) nuostatus;

parinkti gaisrinės saugos ženklus bei gaisrinį inventorių.

parengti priešgaisrinės saugos mokymo programas.

UAB "TUTUS ES" atlieka šias priešgaisrinės būklės kontrolės užtikrinimo funkcijas:

rengiame ir koreguojame gaisrinės saugos vietinius (lokalinius) teisės aktus;

kontroliuojame pirminių gaisro gesinimo įrenginių priežiūrą įmonėje;

kontroliuojame darbuotojų instruktavimų gaisrinės saugos klausimais tvarką;

kontroliuojame darbuotojų apmokymą ir atestavimą gaisrinės saugos klausimais;

kontroliuojame evakavimo kelių ir išėjimų tvarkingumą.

Ar Jūs pasiruošę pokyčiams?


Susisiekti