Profesinės rizikos vertinimas


Profesinės rizikos vertinimo tikslas - ištirti esamą ar galimą profesinę riziką darbe ir numatyti prevencijos priemones darbuotojams apsaugoti nuo profesinės rizikos arba ją kiek įmanoma sumažinti.

Pagrindiniai teisės aktai, grindžiantys profesinės rizikos vertinimą:

1. Darbo kodeksas (patvirtintas 2002-06-04, įsakymu Nr. IX-926) 264 straipsnis. Saugaus darbo organizavimas ir vykdymas.

2. Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas (patvirtintas 2003-07-01, įsakymu Nr. IX-1672) 25 straipsnis. Darbdavio pareigos sudarant saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas.

3. Profesinės rizikos vertinimo nuostatai (patvirtinti 2012-10-25, įsakymu Nr. A1-457/V-961).

4. Įsakymas (patvirtintas 2009-12-29, įsakymu Nr. V-1072) dėl Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymo Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“ pakeitimo.

Įmonėje rizikos vertinimą organizuoja darbdavys, jam atstovaujantis asmuo ar darbdavio įgaliotas asmuo darbuotojų saugai ir sveikatai:

organizuojant ir pradedant veiklą;

projektuojant ir įrengiant darbo vietas;

projektuojant ar keičiant technologinius procesus;

parenkant ar keičiant įrenginius;

parenkant ar keičiant darbo priemones ar pavojingas medžiagas;

parenkant įmonės personalą;

keičiant įmonės struktūrą ar restruktūrizuojant įmonę.

Rizikos vertinimas atliekamas visose darbo vietose (esančiose statinyje ar lauke, nuolatinėse, laikinose, mobiliose, laikinose kitose įmonėse) ar kitose vietose, kuriose darbuotojas gali būti atlikdamas darbą arba vykdydamas darbdavio ar jo įgaliotų asmenų pavedimus.

UAB "TUTUS ES" identifikuoja rizikos veiksnius ir parengia Profesinės rizikos vertinimo darbų planą. Rizikos tyrimo metu nustatomi rizikos veiksnių faktiniai dydžiai, poveikio trukmė ir priežastys, sąlygojančios jų pasireiškimą. Fizikinių darbo aplinkos rizikos veiksnių (apšvietos, oro temperatūros, oro judėjimo greičio, santykinės oro drėgmės, triukšmo, vibracijos, elektromagnetinių laukų) tyrimus atlieka akredituotos laboratorijos. Ergonominių, psichosocialinių, fizinių rizikos veiksnių tyrimus atlieka UAB „TUTUS ES" specialistai.

Nustačius riziką ir priėmus sprendimą dėl rizikos priimtinumo, užpildoma profesinės rizikos įvertinimo kortelė.

Atlikus profesinės rizikos vertinimą ir nustačius rizikos priimtinumą darbo vietose parengiame Profesinės rizikos veiksnių šalinimo ir/ar mažinimo planą.

Ar Jūs pasiruošę pokyčiams?


Susisiekti