Skambinkite tel.: +37061130618, arba rašykite: info@tutuses.lt

Apie mus

UAB „TUTUS ES“ atlieka darbuotojų saugos ir sveikatos auditą. Audito metu:

• patikrinami įmonėje esantys darbuotojų saugos ir sveikatos dokumentai, ar jie atitinka Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus;

• išanalizuojama esama darbuotojų saugos ir sveikatos būklė ir nurodomi įmonėje esantys trūkumai ir neatitikimai Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimams;

• pateikiami pasiūlymai, kaip pašalinti nustatytus trūkumus, arba pasiūlomos mūsų paslaugos.

Paslaugos

  • Darbuotojų saugos ir sveikatos dokumentų ruošimas;
  • Sveikatos tikrinimas;
  • Mokymai;
  • Profesinės rizikos vertinimas;
  • Gaisrinė sauga;

Dažniausiai užduodami klausimai

1

Ar man būtina turėti darbų ir gaisrinės saugos dokumentaciją?

Primename, jog visoms įmonėms, įstaigoms ar organizacijoms, kurios su darbuotoju sudaro darbo sutartį privalo laikytis darbų ir gaisrinės saugos teisės aktų reikalavimų, instruktuoti, mokyti darbuotojus.

2

Kam įmonei reikalingas darbų saugos ar gaisrinės saugos specialistas?

Darbų saugos ir gaisrinės saugos specialistas užtikrina valstybinių institucijų reikalavimų vykdymą darbų ir gaisrinės saugos srityje. Patikėkite darbų ir gaisrinės saugos klausimus Jūsų įmonėje UAB „TUTUS ES“ specialistams.

3

Ar įmonė, kuri vykdo veiklą, tačiau joje dirba tik direktorius ir yra samdoma buhalterė, privalo turėti žmogų, atsakingą už saugą ir sveikatą?

LR darbuotojų saugos ir sveikatos įstatyme bei Įmonių darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybų pavyzdiniuose nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu, nustatyta, kad darbdavys gali pats atlikti darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas mažose įmonėse. Kai įmonė vykdo veiklą, nurodytą minėtų nuostatų 1 priede, tai šias funkcijas jis gali pats vykdyti, jeigu darbuotojų skaičius neviršija 9, 2 priede – neviršija 19, o 3 priede – neviršija 49. Šiuo atveju jis turi būti apmokytas ir atestuotas pagal Įmonės vadovo, vykdančio įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas, mokymo programą.

4

Ar kiekvienoje įmonėje privalo būti darbuotojų atstovas ir darbuotojų atstovas saugai ir sveikatai?

Pagal Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymą, įmonės profesinė sąjunga, o jeigu profesinės sąjungos nėra, – kiti darbuotojų atstovai, vadovaudamiesi įmonės Darbuotojų saugos ir sveikatos komiteto nuostatais, įmonės darbuotojų kolektyvo susirinkime organizuoja darbuotojų atstovų saugai ir sveikatai rinkimus ir iš jų išrenka komiteto narius. Taigi, jeigu įmonėje nėra nei veikiančios profesinės sąjungos, nei darbo tarybos, konstatuotina, jog įmonėje nėra darbuotojų atstovų. Todėl nėra subjekto, kuris organizuotų darbuotojų atstovų saugai ir sveikatai rinkimus.

5

Kokias darbuotojų saugos ir sveikatos prevencines priemones įmonėje privalo organizuoti darbdavys?

Darbuotojų saugai ir sveikatai užtikrinti darbdavys, priklausomai nuo įmonės dydžio, darbuotojų skaičiaus bei vykdomos veiklos rizikingumo, paskiria vieną ar daugiau darbuotojų saugos ir sveikatos specialistų arba steigia darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybą. Jeigu įmonėje nėra tokių asmenų arba jų nepakanka, kad būtų tinkamai organizuojamos darbuotojų saugos ir sveikatos prevencinės priemonės, darbdavys gali sudaryti sutartį ir pirkti išorės paslaugas iš juridinio ar fizinio asmens. Mažose įmonėse (priklausomai nuo ekonominės veiklos – iki 9, 19 ar 49 darbuotojų) darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas gali vykdyti pats darbdavys, atestuotas teisės aktų nustatyta tvarka. Visais atvejais darbuotojų saugos ir sveikatos specialistų, atsižvelgiant į įmonės ekonominės veiklos rūšį, darbuotojų skaičių ir profesinę riziką, turi būti pakankamai, kad jie galėtų organizuoti įmonėje darbuotojų saugos ir sveikatos prevencines priemones.

6

Kas pasikeitė įsigaliojus naujai instruktavimo tvarkai?

Vadovaujantis LR darbo kodeksu, darbdavys negali reikalauti, kad darbuotojas pradėtų darbą įmonėje, jeigu jis neinstruktuotas saugiai dirbti. Įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijas rengia darbdavys ar darbdaviui atstovaujantis asmuo, kuris taip pat nustato darbuotojų instruktavimo ir mokymo tvarką. Darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijų rengimo ir darbuotojų, darbdavių susitarimu pasiųstų laikinam darbui į įmonę iš kitos įmonės, instruktavimo tvarkos apraše, patvirtintame LR vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymu, atsisakyta griežtų instruktavimo reglamentavimo procedūrų, keičiant jas teisinėmis prievolėmis darbdaviui, nenustatant konkrečių įgyvendinimo veiksmų reglamentavimo.

Darbdavys (įmonės vadovas), įvertinęs profesinę riziką, gali pasirinkti būdus ir metodus, kaip spręsti klausimus, susijusius su darbuotojų instruktavimu. Darbdavys sprendžia, kaip įforminti, apskaityti, kokias formas naudoti, kad darbuotojas būtų instruktuotas, nustato darbuotojo instruktavimo periodiškumą, t.y. nustato:

asmenis, kurie instruktuos darbuotojus;

instruktavimo apimtį;

instruktavimo periodiškumą;

instruktavimo įforminimo tvarką;

kokiu būdu bus įsitikinama ar darbuotojas suprato kaip reikia dirbti saugiai ir nepakenkti sau ir kitų darbuotojų sveikatai ir t.t.

7

Ar visoms įmonėms yra privaloma atlikti profesinės rizikos vertinimą, nepaisant to, kokia veikla įmonėje yra vykdoma?

Kiekvieno darbdavio pareiga, nepaisant vykdomos veiklos, yra sudaryti darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas visais su darbu susijusiais aspektais. Įgyvendindamas šią darbdavio pareigą bei vadovaudamasis LR darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymu, darbdavys, be kitų prevencinių priemonių darbuotojų saugai ir sveikatai užtikinti, organizuoja arba paveda darbdavio įgaliotam asmeniui organizuoti profesinės rizikos vertinimą. Tuo pagrindu įvertinama (nustatoma) faktinė darbuotojų saugos ir sveikatos būklė įmonėje, padaliniuose ir atskirose darbo vietose. Profesinės rizikos vertinimas organizuojamas ir vykdomas bei jo rezultatai fiksuojami Profesinės rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų, patvirtintų LR socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR sveikatos apsaugos ministro įsakymu, nustatyta tvarka.

8

Jei nauja įmonė pradėjo veiklą, kas ir per kiek laiko turi užpildyti knygelę, kad darbuotojas pasitikrintų sveikatą?

Asmens medicininėje knygelėje įrašus apie darbovietę, pareigas, kenksmingus darbo rizikos veiksnius pildo darbdavys arba įgaliotas asmuo (personalo vadovas, darbų saugos ir sveikatos specialistas ar kt.). Darbuotojai prieš pradėdami dirbti turi pateikti galiojančias medicinines knygeles, kad yra sveiki ir dirbti gali. Tačiau jei įmonė organizuoja bendrą sveikatos tikrinimą visiems darbuotojams, tą padaryti turėtų kuo greičiau.

9

Ar į medicininę knygelę reikia surašyti visus rizikos faktorius (cheminiai, fizikiniai, ergonominiai veiksniai) konkrečiai specialybei, jeigu įmonėje yra atliktas profesinės rizikos vertinimas pagal specialybes?

Taip, kiekvieno darbuotojo medicininėje knygelėje turi būti nurodyti jo darbo vietai nustatyti kenksmingi veiksniai. Pagal juos gydytojas atlieka medicininį patikrinimą.

10

Ką mes laimėsime sudarę įmonės konsultavimo sutartį?

Pirmiausia, UAB „TUTUS ES“ nemokamai atliks darbuotojų saugos ir sveikatos auditą. Audito metu:

patikrinami įmonėje esantys darbuotojų saugos ir sveikatos dokumentai, ar jie atitinka Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus;

išanalizuojama esama darbuotojų saugos ir sveikatos būklė ir nurodomi įmonėje esantys trūkumai ir neatitikimai Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimams;

pateikiami pasiūlymai, kaip pašalinti nustatytus trūkumus, arba pasiūlomos mūsų paslaugos.

UAB „TUTUS ES“ teikia šias paslaugas:

Darbuotojų saugos ir sveikatos dokumentų ruošimas

Sveikatos tikrinimas

Mokymai

Profesinės rizikos vertinimas

Gaisrinė sauga